SAMENSTELLING BESTUUR

Bestuursleden worden benoemd door de ledenraadsvergadering en treden af op basis van een vast rooster. Bestuursleden zijn herverkiesbaar.

Op dit moment bestaat het bestuur uit: